Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

13/08/2010 09:48
Sớm hoàn thiện Chiến lược Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030

Toàn cảnh Cuộc họp 

Chiều ngày 12/8/2010, Ban Chỉ đạo và Ban Soạn thảo Chiến lược Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 tổ chức họp bàn dự thảo Khung Chiến lược và dự kiến phân công triển khai xây dựng Chiến lược. TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ngày 19/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010. Theo Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg, các mục tiêu, chỉ tiêu cũng như giải pháp thực hiện đến 2010. Việc xây dựng Chiến lược Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết để tiếp tục triển khai Nghị quyết 46, Nghị quyết 47 và các Kết luận số 42, 43, 44 của Bộ Chính trị. Ngày 4/6/2010, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 1106/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Soạn thảo Chiến lược Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030. Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối xây dựng Dự thảo Chiến lược. Đến nay, Khung đánh giá thực trạng tổng quát và Khung đánh giá thực trạng chi tiết Dự thảo Chiến lược đã được xây dựng để các Vụ/Cục/Tổng cục, các Dự án/Chương trình mục tiêu Quốc gia và đơn vị trực thuộc đánh giá tình hình hoạt động trong 10 năm qua thuộc lĩnh vực các đơn vị phụ trách, đề xuất những vấn đề cần quan tâm, định hướng phát triển giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.

Dự thảo Khung Chiến lược gồm 2 phần:

Phần I. Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010: thành tựu, khó khăn, thách thức, hạn chế, nguyên nhân…

Phần II. Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030: dự báo các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe, công tác y tế trong thời gian tới; quan điểm chỉ đạo, định hướng chiến lược; mục tiêu; giải pháp thực hiện; lộ trình và tổ chức thực hiện Chiến lược.

Theo Ban Chỉ đạo và Ban Soạn thảo, khoảng tháng 10 và tháng 11/2010 sẽ xây dựng xong Dự thảo Chiến lược và xin ý kiến các Vụ/Cục/Tổng cục, đơn vị liên quan, Bộ ngành và các địa phương, các nhà tài trợ và các bên liên quan. Tháng 12/2010 sẽ hoàn thiện Chiến lược Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 và trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành.

Thùy Linh
Các bài đã đăng