Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

21/10/2010 02:35
Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Ngày 10/9/2010, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 39/2010/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản. Thông tư này thay thế Quyết định số 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15/11/1999 của Bộ Y tế kể từ ngày 01/11/2010.

Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Thông tư 39 quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản, ấp, buôn, làng, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn, bản).

* Tiêu chuẩn: Người làm y tế thôn, bản có trình độ chuyên môn y từ sơ cấp trở lên hoặc đã qua lớp đào tạo nhân viên y tế thôn, bản (NVYTTB) theo chương trình khung của Bộ Y tế quy định, tối thiểu là 3 tháng; đang sinh sống, làm việc ổn định tại thôn, bản, tự nguyện tham gia làm NVYTTB; được cộng đồng tín nhiệm và đủ sức khỏe để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

* Chức năng: NVYTTB tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, bản.

* Nhiệm vụ: NVYTTB có 9 nhiệm vụ chính, bao gồm:

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng;

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế tại cộng đồng;

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình;

- Sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường;

- Tham gia thực hiện các chương trình y tế tại thôn, bản;

- Vận động, hướng dẫn nhân dân nuôi trồng và sử dụng thuốc nam tại gia đình để phòng và chữa một số chứng, bệnh thông thường;

- Tham gia giao ban định kỳ với trạm y tế xã; tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn do cơ quan y tế cấp trên tổ chức và tự học tập để nâng cao trình độ;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả túi y tế thôn, bản;

- Thực hiện ghi chép, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

* Chế độ phụ cấp: Thực hiện theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi NVYTTB được trang bị một túi y tế thôn, bản; danh mục bao gồm các thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

NVYTTB hoạt động theo chế độ không chuyên trách tại thôn, bản; có trách nhiệm chủ động bố trí, sắp xếp thời gian để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư này và theo sự phân công của Trưởng trạm y tế xã.

* Mối quan hệ công tác: NVYTTB chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của trạm y tế xã; chịu sự quản lý, giám sát về hoạt động của ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn, bản; có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức quần chúng, đoàn thể tại thôn, bản.

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan trình ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với NVYTTB trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức y khoa để chuẩn hóa trình độ chuyên môn đối với NVYTTB. Chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép các hoạt động của NVYTTB với cộng tác viên các chương trình y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của NVYTTB.

Minh Anh
Các bài đã đăng