Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

21/01/2011 04:19
Tăng cường quản lý chất thải y tế

Hệ thống thiết bị xử lý chất thải y tế hiện đại

 

Bảo vệ môi trường là một trong những trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển và tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội, là những yếu tố cơ bản tạo nên phát triển bền vững đất nước và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

 

Ngành Y tế là ngành có nhiều hoạt động đa dạng, trên nhiều lĩnh vực như: khám chữa bệnh, dự phòng, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc và sinh phẩm y tế, kiểm nghiệm thuốc và kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế... Các hoạt động y tế có liên quan chặt chẽ đến bảo vệ môi trường. Các chất thải y tế bao gồm cả chất thải lỏng, chất thải rắn và chất thải khí từ các bệnh viện, các viện nghiên cứu của ngành Y tế, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường do chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh và các hóa chất độc hại được sử dụng trong quá trình tẩy rửa, khử trùng. Ước tính mỗi ngày, các cơ sở của ngành Y tế thải ra ngoài môi trường khoảng 300 tấn chất thải rắn. Tuy nhiên, trong đó, có khoảng 40 tấn là chất thải độc hại, nguy hiểm cần được xử lý bằng các biện pháp phù hợp, tức là chỉ 13,3% các chất thải y tế là chất thải độc hại. Mức độ gây ô nhiễm môi trường của ngành Y tế thấp hơn ngành Công nghiệp, Hóa chất, Xây dựng.    

 

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính là bảo vệ môi trường trong hoạt động của ngành Y tế, Bộ Y tế còn được giao nhiều nhiệm vụ khác như: bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng, quan trắc môi trường y tế, đánh giá  tác động môi trường của các dự án do Bộ Y tế phê duyệt. Nhiều hoạt động trong nhiệm vụ của Bộ Y tế có liên quan đến bảo vệ môi trường như: xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra các tiêu chuẩn về vệ sinh nước sinh hoạt, nước ăn uống, tiêu chuẩn vệ sinh của các công trình vệ sinh công cộng, đặc biệt là đánh giá tác động của môi trường đối với sức khỏe người dân, đánh giá tác động của môi trường lao động trong các khu công nghiệp và trong các làng nghề truyền thống đối với sức khỏe người lao động, đánh giá tác động của các chất gây ô nhiễm môi trường (như chất độc màu da cam…) lên sức khỏe nhân dân, đánh giá tác động của môi trường học đường đối với sức khỏe của học sinh.

 

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành Y tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đó là: việc đầu tư kinh phí, trang thiết bị, giải pháp về công nghệ cho các hoạt động bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu. Mạng lưới cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường ngành Y tế chưa được kiện toàn, năng lực cán bộ, nhất là tại địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ý thức bảo vệ môi trường của một số nhân viên y tế và cộng đồng còn hạn chế. Cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường chưa hoàn chỉnh, chưa có một kế hoạch tổng thể về triển khai công tác bảo vệ môi trường. Sự phân công, phân nhiệm của các ngành trong quản lý chất thải chưa rõ rang và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong việc chỉ đạo và thực hiện vấn đề này.

 

Để môi trường ngày một tốt hơn, thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường y tế, nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế và cộng đồng, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Kinh phí bảo vệ môi trường trích từ 1% GDP đã được Chính phủ cấp cho Bộ Y tế nhằm trang bị các phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý chất thải y tế, quan trắc môi trường, đặc biệt ưu tiên giải quyết các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Trong công quản lý nhà nước, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế tại Quyết định số 43/2007/QĐ- BYT nhằm kiểm soát ô nhiễm chất thải y tế tại nguồn, giúp cho các cơ sở thực hiện tốt hơn việc quản lý chất thải, nhất là chất thải y tế nguy hiểm. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị xây dựng mô hình và áp dụng công nghệ xử lý chất thải y tế phù hợp và thân thiện với môi trường. Đến nay, 84 cơ sở, trong đó có 6 bệnh viện tuyến trung ương gây ô nhiễm đã được xử lý triệt để. 59 cơ sở y tế được xây mới, cải tạo hệ thống xử lý chất lượng y tế.

 

Ngoài ra, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1873/QĐ- BYT về Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Y tế giai đoạn 2009- 2015, trên cơ sở xác định những nhiệm vụ cụ thể với những giải pháp phù hợp theo lộ trình, nhằm giải quyết cơ bản các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Mục tiêu của kế hoạch là giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở y tế, bảo vệ sức khỏe nhân viên y tế, cộng đồng dân cư và hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực tới chất lượng môi trường. Bộ Y tế liên tục chỉ đạo các hoạt động giám sát, tập trung vào các bệnh viện có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (khoảng 30 bệnh viện/năm). Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các hoạt động đánh giá về tác động của môi trường tới sức khỏe cộng đồng như môi trường tại các cơ sở chế biến thực phẩm, môi trường lao động tại một số làng nghề, khu công nghiệp… từ đó đề xuất thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, giảm thiểu tác động xấu tới sức khỏe người dân. Để xử lý tốt trên 300.000 m3 nước thải y tế/ngày- đêm đến năm 2015, Bộ Y tế chỉ đạo Cục Quản lý môi trường Y tế cần kiện toàn hệ thống quản lý môi trường y tế từ trung ương đến địa phương, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, thành lập hội đồng nghiên cứu, thẩm định các vấn đề liên quan đến môi trường y tế…

Bài: Quang Nguyễn

Các bài đã đăng