Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

20/05/2010 11:07
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát thái độ, kiến thức, hành vi về VSATTP của người dân tại tỉnh Quảng Nam”

Ngày 17/5/2010, Hội đồng Khoa học ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nghiệm thu đề nghiên cứu khoa học cấp tỉnh mã số KX 0309: “Khảo sát thái độ, kiến thức, hành vi về VSATTP của người dân tại tỉnh Quảng Nam”.

 

Đề tài do Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh Quảng Nam tiến hành từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2010 tại 16 xã, phường của 3 huyện (Nam Trà My, Núi Thành, Hiệp Đức) và thành phố Tam Kỳ. Đề tài được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn, các đối tượng được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi soạn sẵn kết hợp với quan sát thực tế.

 

Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài này nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về VSATTP của người dân Quảng Nam và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về VSATTP.

 

Sau khi Giám đốc Trung tâm Truyền thông GDSK báo cáo kết quả nghiên cứu và thực hiện đề tài, các phản biện và Hội đồng đã có nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá tích cực về kết quả thực hiện đề tài này. Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm cơ sở khoa học để làm tốt công tác đảm bảo chất lượng VSATTP trên địa bàn tỉnh.

Tin và ảnh: Minh Hiền và Thanh Tùng - Trung tâm TTGDSK Quảng Nam
Chú thích ảnh: Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Các bài đã đăng