Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

 
“Ngành Y - Vinh dự và Trách nhiệm” - Hưởng ứng chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VI
Chủ nhật ngày 30/8/2015


 

ThS.BS. Trần Quang Mai
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý, điều hành

 

ThS.Báo chí. Đỗ Võ Tuấn Dũng
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

 

 

 ThS.BS. Trịnh Ngọc Quang

Đảng ủy viên, Phó Giám đốc

 

 

Ban lãnh đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương

 
Theo quyết định số 89/QĐ-BYT ngày 11/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ của đơn vị, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương có những chức năng và nhiệm vụ chính sau:
Chức năng:
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; đào tạo; triển khai  thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành truyền thông giáo dục sức khoẻ.
Nhiệm vụ:
 1. Tổ chức thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ:
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông GDSK;
  • Tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế về  bảo vệ  chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 2. Nghiên cứu khoa học:
  • Nghiên cứu các hành vi sức khoẻ của cộng đồng;
  • Nghiên cứu các tài liệu truyền thông giáo dục sức khoẻ;
  • Nghiên cứu các phương pháp truyền thông giáo dục sức khoẻ;
  • Áp dụng các phương pháp về truyền thông giáo dục sức khoẻ của các nước tiên tiến trên thế giới vào thực tế Việt Nam.
 3. Biên soạn và sản xuất các loại tài liệu truyền thông GDSK:
  • Các loại tài liệu in ấn;
  • Các loại tài liệu băng, đĩa từ;
  • Website truyền thông GDSK;
  • Xuất bản Bản tin/Tạp chí  GDSK;
  • Thư viện truyền thông giáo dục sức khoẻ;
  • Xây dựng phim khoa học thường thức và tư liệu về truyền thông GDSK;
  • Cung ứng các tài liệu truyền thông GDSK cho các đối tượng có nhu cầu, gắn thu bù chi, tăng thêm nguồn tài chính cho đơn vị.
 4. Chỉ đạo tuyến:
  • Củng cố và kiện toàn  mạng lưới truyền thông GDSK trong cả nước;
  • Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho mạng lưới về truyền thông GDSK;
  • Thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế về lĩnh vực truyền thông GDSK; chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê báo cáo theo quy định.
 5. Đào tạo cán bộ:
  • Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao về nghiệp vụ và kỹ năng truyền thông GDSK cho các cán bộ làm công tác truyền thông GDSK ở các cấp;
  • Tham gia với các viện, Trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài ngành để đào tạo cho sinh viên đại học và sau đại học về chuyên ngành truyền thông GDSK; cùng với các tổ chức quốc tế thực hiện chương trình hợp tác đào tạo nhằm tiếp thu, trao đổi kỹ thuật tiên tiến, hiện đại;
  • Triển khai các dịch vụ đào tạo chuyên ngành truyền thông GDSK theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật.
 6. Hợp tác quốc tế:
  • Trung tâm chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ, thoả thuận về đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;
  • Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật;
  • Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo các chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia là người nước ngoài đến nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định.
 7. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ về Truyền thông Giáo dục sức khoẻ
 8. Quản lý đơn vị:
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
  • Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

CƠ CẤU TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế là cơ quan cao nhất ở tuyến trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe trong cả nước. Trung tâm Ban giám đốc, 7 phòng và 1 văn phòng. Tổng số có 75 cán bộ viên chức, trong đó 64 cán bộ có trình độ từ đại học trở lên. Các phòng ban:
  * Phòng Khoa học - Đào tạo Điện thoại: 04. 38328994
  * Phòng Phát thanh - Truyền hình Điện thoại: 04. 38328995
  * Phòng Kế hoạch tổng hợp: Điện thoại: 04. 38329712
  * Phòng Tài chính kế toán: Điện thoại: 04. 38328993
  * Phòng Tổ chức -  Hành chính: Điện thoại: 04. 38327510
  * Phòng Chỉ đạo tuyến: Điện thoại: 04. 37627433
  * Phòng Thông tin - Thư viện: Điện thoại: 04. 37623673
  * Văn phòng tư vấn và cung cấp dịch vụ  

Mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe của tỉnh, huyện, xã

 1. Tuyến tỉnh: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 1 Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe trực thuộc Sở Y tế. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh có cán bộ kiêm nhiệm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.
 2. Tuyến huyện: Mỗi huyện có phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe trực thuộc Trung tâm y tế huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.
 3. Tuyến xã và thôn bản: Có cán bộ Y tế xã và nhân viên Y tế thôn bản.

 

MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA

Về nghiên cứu khoa học:

 1. Nghiên cứu về hành vi sức khỏe của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi ở 3 tỉnh: Gia Lai, Nghệ An, Yên Bái.
 2. Nghiên cứu về hành vi sức khỏe của các bà mẹ dân tộc Thái có con dưới 5 tuổi ở Thuận Châu - Sơn La và Hoằng Hoá - Thanh Hoá (1992-1993).
 3. Khảo sát hành vi sức khỏe của 10 nhóm dân tộc ở 6 tỉnh về giáo dục sức khoẻ phòng chống sốt rét (Care International).
 4. Đánh giá hoạt động 10 năm của chương trình ARI (1994).
 5. Khảo sát KAP (Knowledge-Attitude-Practice)về truyền thông sử dụng kháng sinh ở 3 huyện điểm Sóc sơn – Hà Nội, Yên Phong – Bắc ninh, Đan Phượng – Hà Tây.
 6. Đánh giá xuất bản và sử dụng tài liệu truyền thông trong 10 năm (1985-1995) của Dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu ( 1996).
 7. Khảo sát đánh giá việc phát hành báo Sức khỏe và Đời sống cho các huyện, xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
 8. Khảo sát xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1999).
 9. Khảo sát kiến thức -thái độ- thực hành (KAP) về phòng chống mắt hột cho bà mẹ có con dưới 15 tuổi tại 13 huyện điểm của UNICEF (2000).
 10. Khảo sát Thực trạng hệ thống TTGDSK tại 13 tỉnh Dự án ADB.
   

Về đào tạo truyền thông giáo dục sức khỏe

Đã đào tạo được trên 10.000 lượt cán bộ truyền thông từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã và thôn bản về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, kỹ năng giảng dạy và các kỹ năng chuyên môn khác có liên quan như quay phim, chụp ảnh, biên tập tin, bài, phóng sự ...

Về phát triển tài liệu truyền thông và giáo dục sức khỏe

Trung tâm đã biên soạn và phối hợp với các tổ chức khác tổ chức sản xuất một số tài liệu sau:

Tài liệu in ấn:

 1. Sổ tay Thực hành truyền thông giáo dục sức khỏe
 2. 10 nội dung chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi
 3. Sức khỏe cho mọi nhà
 4. Cần làm gì để sống khỏe mạnh
 5. Sổ tay phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học
 6. Sách vệ sinh an toàn thực phẩm
 7. Sách cho mọi người vì sức khỏe
 8. Sách tranh ỉa chảy
 9. Sách tranh tiêm chủng
 10. Giáo trình cơ bản về truyền thông giáo dục sức khỏe
 11. Giáo trình giảng dạy kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe
 12. Giáo trình nâng cao kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe
 13. Tranh lật sức khỏe cho mọi nhà (tiếng Kinh và tiếng dân tộc H' mông, Êđê, Kh' me)
 14. Những điều cần cho sự sống; tranh lật phòng chống bệnh tiêu chảy
 15. Ứng dụng tin học nâng cao kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe
 16. Các lọai áp phích, tờ rơi về chủ đề: tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, giun sán; Sử dụng thuốc khánh sinh; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bướu cổ; ma túy; tiêm chủng mở rộng; Phòng chống Sốt xuất huyết; Phòng chống dịchh SARS, dịch cúm A (H5N1), dịch cúm A (H1N1), dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, ...
 17. Bản tin Giáo dục sức khoẻ mỗi tháng 1 số
 18. Bản tin Đề án 1816 mỗi tháng 1 số
 19. Bản tin Làm mẹ an toàn 3 tháng 1 số

Tài liệu nghe nhìn:

 1. Bộ băng casette về phát hiện và xử trí sớm các bệnh thường gặp tại cộng đồng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi
 2. Băng cassette: "Những bài ca về ngành Y"
 3. Sản xuất các phim khoa giáo và phóng sự:
  • Viêm phổi trẻ em
  • Vì hạnh phúc trẻ thơ
  • Hiểm họa ma túy
  • HIV/AIDS (Human Immunodeficient Virus/Acquired Immmune Deficiency Syndrome)
  • Lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh (IMCI: Intergrated Management Childhood Illness)
  • Phòng chống Suy dinh dưỡng trẻ em
  • Bác sĩ về xã
  • Trở về cuộc sống
  • Phòng chống Sốt xuất huyết
  • Phòng chống SARS (Serve Acute Respiratory Syndrome)
  • Phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm
  • Phòng chống dịch cúm A (H5N1)
  • Phòng chống dịch cúm A (H1N1)
 4. Sản xuất các thông điệp:
  • Phòng chống Thuốc lá
  • Phòng chống Lao
  • Tiêm chủng mở rộng
  • Phòng chống bệnh dại
  • Phòng chống Sốt xuất huyết
  • Nước sạch và vệ sinh môi trường
  • Chăm sóc thai sản
  • An toàn giao thông
  • Phòng chống Sốt xuất huyết
  • Phòng chống SARS
  • Phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm
  • Phòng chống dịch cúm A (H5N1)
  • Phòng chống dịch cúm A (H1N1)

Hợp tác về Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ:

 1. Cộng tác chặt chẽ và thường xuyên với các cơ quan chuyên môn và thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về hoạt động ngành và tuyên truyền theo chủ đề. Phối hợp với Đài THVN mở chuyên mục y tế trên truyền hình như: Phổ biến kiến thức, Sức khỏe cho mọi người, Vấn đề hôm nay...
 2. Hợp tác với các tổ chức quốc tế như WHO, UNICEF, SIDA Thụy Điển, VICHealth Úc, EC, Quan tâm Thế giới, Tầm nhìn thế giới, Sốt rét Việt Úc, Care International...

Trang tin điện tử Truyền thông GDSK:

Từ tháng 7 năm 2006, Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương đã ra mắt Trang tin điện tử Truyền thông Giáo dục sức khỏe nhằm cung cấp nhanh nhất đến bạn đọc những văn bản chỉ đạo của ngành y tế, các thông tin cập nhật về các hoạt động của ngành y tế tại tuyến trung ương, các loại tài liệu truyền thông được Trung tâm sản xuất và phát hành. Quý bạn đọc quan tâm đến nội dung của Trang tin có thể truy cập qua địa chỉ http://www.t5g.org.vn